About us

Българска асоциация по патология (БАП) е създадена на 27.07.2009 г. в София, регистрация в Софийски градски съд N 417/2009 г.

Създателите на асоциацията са хора, работещи в сферата на патологията: лекари-патолози, лаборанти и препаратори.

Създаването на Асоциацията беше необходимо, за да промени еднопартийния модел на управление, и да се включи активно в създаването на законодателна основа за кардинални промени в стандарта, регулацията и финансирането на специалността и дейността по клинична патология в България.

За изминалите години БАП активно се бори и участва в промените за повишаване на жизнения стандарт на всички работещи в патологията, чрез точно и адекватно финансиране на съответните дейности: цитология, биопсия, имунохистохимия, молекулярна патология и аутопсия.

Съвместно с Българското дружество по патология (БДП), БАП участва в работна група към Министерство на здравеопазването за промяна на сега съществуващия стандарт по клинична патология, който да е съгласуван със стандартите на Европейския съюз и Световната здравна организация. БАП активно си партнира и с Центъра за защита правата в здравеопазването (ЦЗПЗ), както и с други пациентски организации.

Като признание за професионализма на нашата организация, отчитаме факта, че БАП е приета за пълноправен член на Европейската Асоциация по Патология (ЕАП) и имаме представител в Управителния съвет на ЕАП. С подкрепата на ЕАП, БАП е инициатор и организатор на първото в страната Европейско училище по патология (EScoP), изградено по модел на Европейските стандарти за продължително медицинско образование (СМЕ) и водено от лектори, признати на европейско и световно ниво.

Интернет сайтът на БАП по настоящем е действащ и напълно обновен: www.bpa-pathology.com