BPA

Histopathologists in the UK and Northern Ireland

The consultants must have GMC registration (full or specialist).  Here is the link that they can visit to get registration if they do not have it. https://www.gmc-uk.org/ registration-and-licensing/ join-the-register.  The GMC are very responsive so any queries the Dr may have, they can ask the GMC either by phone or by email.

Read More

ВАС отмени стандарта по Обща и клинична патология

След внесена жалба от Българската асоциация по патология във Върховния административен съд срещу Наредба № 12/2016 г. за утвърждаване на медицински стандарт „Клинична патология“, днес стана ясно, че с решение №8709/27.06.2018 г. на Върховния административен съд се отменя медицинския стандарт по Обща и клинична патология. В мотивите се изтъкват липсата на изискване за качество при диагностика в Патологията, която е основа на медицината. Недофинансираните дейности в Патологията водят до най-ниското ниво на диагностика и голяма вероятност за множество грешни диагнози.…

Read More