След внесена жалба от Българската асоциация по патология във Върховния административен съд срещу Наредба № 12/2016 г. за утвърждаване на медицински стандарт „Клинична патология“, днес стана ясно, че с решение №8709/27.06.2018 г. на Върховния административен съд се отменя медицинския стандарт по Обща и клинична патология.

В мотивите се изтъкват липсата на изискване за качество при диагностика в Патологията, която е основа на медицината. Недофинансираните дейности в Патологията водят до най-ниското ниво на диагностика и голяма вероятност за множество грешни диагнози. Изтъква се липсата на съвременна апаратура и консумативи в отделенията по Клинична патология. Има нормативно изискване стандарта да бъде съобразен с европейското право, което изискване е предвидено в закона за нормативните актове – чл. 26, ал. 1 във връзка с чл. 28, ал. 2 от Закона за нормативните актове. Това е едно задължително изискване за съответната нормативна уредба в дадения случай, а и във всичките други медицински стандарти.

В повечето държави в Европейския съюз Медицинските стандарти се актуализират на три четири години, в зависимост от изискванията на Световната здравна организация и заради новостите в научните достижения и навлизането на най-новото техническо оборудване в медицината. Те се създават, за да защитават адекватно както труда на медицинските специалисти, така и качественото здравеопазване, което да получават пациентите.