News

ВАС отмени стандарта по Обща и клинична патология

След внесена жалба от Българската асоциация по патология във Върховния административен съд срещу Наредба № 12/2016 г. за утвърждаване на медицински стандарт „Клинична патология“, днес стана ясно, че с решение №8709/27.06.2018 г. на Върховния административен съд се отменя медицинския стандарт по Обща и клинична патология. В мотивите се изтъкват липсата на изискване за качество при диагностика в Патологията, която е основа на медицината. Недофинансираните дейности в Патологията водят до най-ниското ниво на диагностика и голяма вероятност за множество грешни диагнози.…

Read More

Fourth EScoP 2018 course in Varna, Bulgaria

Fourth EScoP 2018 course is going to take place in Varna, Bulgaria between 17th – 19th May. The topic of the course is: “Update in Urinary System and Male Genital Tract Pathology” with top lecturers Maria R Raspollini, Maurizio Colecchia, Marina Scarpelli, Antonio Lopez Beltran and Rodolfo Montironi. The event will be held in Varna Medical University, which makes it possible for participants to follow a new online-based education in very interactive way.

Read More

Lymph Node Metastasis From Soft Tissue Sarcoma in Adults.

Analysis of Data From a Prospective Database of 1772 Sarcoma Patients Метастази от мекотъканни саркоми у възрастни. Анализ на резултатите от проспективно проучване на 1772 пациенти със саркоми. Yuman Fong, M.D.,* Daniel G. Coit, M.D.,* James M. Woodruff, M.D.,t and Murray F. Brennan, M.D.*

Read More