Организирана от БАППМ и Медицински Университет, гр. Плевен

4 април 2020 г. Зала Панорама, Интер Експо Център, гр. София

БАППМ и Медицински Университет Плевен продължават специалната си програма за обучение и повишаване на квалификацията на медицинските специалисти в области от прецизираната диагностика и персонализираната медицина, незастъпени към настоящия момент в учебните планове на медицинските университети и стандартните програми за СДО, в която участват водещи учени и преподаватели.

     Основна тема на Пролетната Академия по персонализирана молекулярна патология и онкология ще са малигнените тумори с неизвестно първично огнище – агностични тумори.

     В лекционния курс ще бъдат застъпени следните подтеми:

  • Мултидисциплинарен подход в диагностиката и терапията на малигнените тумори с неизвестно първично огнище – агностични тумори;
  • Роля на образната и морфологична диагностика;
  • Терапевтична стратегия;
  • Персонализирана терапия;
  • Агностичните тумори – предизвикателства за здравната система – необходими промени.

  Специален гост-лектор на Пролетната Академия по молекулярна патология и онкология ще бъде д-р Беата Ягиелска – Заместник-директор, ръководител Департамент по онкодиагностика, онкокардиология и палиативни грижи, Научен Институт по онкология „Мария Склодовска-Кюри“, Варшава, Президент на Полски Алианс за Персонализирана Медицина. 

    Водещи лектори ще бъдат проф. д-р Савелина Поповска, дмн – заместник-ректор и ръководител катедра  „Патологоанатомия“, Медицински Университет Плевен; проф. д-р Соня Сергиева, дмн – началник отделение „Нуклеарна медицина“, СБАЛОЗ, София; доц. д-р Весела Стойнова, дмн – Началник Клиника по образна диагностика, „Аджибадем Сити Клиник „Младост“, София, д-р Веселина Колева – Началник клинична лаборатория, „Аджибадем Сити Клиник Болница Токуда“, София и др. изтъкнати специалисти и експерти.

  Учебната програма е подходяща за патолози, онколози, генетици, молекулярни биолози, специалисти по образна диагностика и лъчетерапия, клинична лаборатория, лекари-специализанти, стажанти и студенти по медицина.    
     Участниците в Академията ще получат сертификати.

Регистрация